Sesja Nowej Rady Gminy

2006-11-23 08:04:15 Sesje

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj.-Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ zwołuję Sesję Rady Gminy Złota na dzień 24 listopada 2006 r. godz. 1400 w świetlicy Urzędu Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia : 1. Ślubowanie radnych. 2. Stwierdzenie quorum . 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie : a. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w głosowaniu tajnym, b. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w głosowaniu tajnym, c. określenia liczby i rodzaju Stałych Komisji Rady Gminy, d. określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy e. ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania 5. Zamknięcie obrad . Przewodniczący poprzedniej kadencji Rady Gminy Włodzimierz Mlaskawa

Zobacz również: