Zaproszenie na Sesję

2019-12-18 14:05:54 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 grudnia 2019 roku o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia:

1.                 Otwarcie sesji.

2.                 Stwierdzenie quorum.

3.                 Przyjęcie porządku obrad.

4.                 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.                 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy  Stałych Komisji Rady Gminy Złota na 2020 rok.

6.                 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2020 rok.

7.                 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

8.                 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

9.                 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

10.             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2019-2031.

11.             Budżet Gminy na 2020 rok- wystąpienie Wójta.

12.             Opinia Komisji Rolnictwa, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego dotycząca budżetu.

13.             Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie budżetu na 2020 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031.

14.             Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2020 r.

15.             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031

16.             Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Złota podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

17.             Interpelacje i zapytania.

18.             Wolne wnioski.

19.             Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

20.             Zamknięcie obrad.

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Adam   Wypych

Zobacz również: