Ogłoszenie o naborze

2019-12-31 10:19:03 Ogłoszenia o naborze

Więcej w rozwinięciu...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku Vat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Złotej

Ogłoszenie Wójta Gminy Złota
z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze
stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku Vat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Złotej

Wymiar zatrudnienia:

Warunki pracy:

1. Wymagania niezbędne:

a)obywatelstwo polskie,

b)niekaralność za przestępstwa umyślne, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

d) preferowane wykształcenie wyższe ekonomia, rachunkowość,

e)wiedza z zakresu przepisów samorządowych (ustawa o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego ,ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości ),

f)znajomość zasad postępowania administracyjnego, w szczególności w części dotyczącej obiegu dokumentów i dokonywania czynności administracyjnych,

g)biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów: pakietów biurowych min. Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego; obsługujących pocztę elektroniczną i Internetu),

h) nieposzlakowana opinia,

2.Wymagania dodatkowe:

a)obsługa urządzeń biurowych,

b)preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

c)komunikatywność,

d)zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych,

e)prawo jazdy.

f)doświadczenie zawodowe: pożądane - przy wykonywaniu podobnych czynności

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało między innymi:

1/Obsługa finansowo-księgowa budżetu gminy w zakresie dochodów

2/Prowadzenie ewidencji i rozliczeń Gminy oraz Urzędu z tytułu podatku VAT.

3/Prowadzenie postępowania w sprawie możliwości zabezpieczenia niepodatkowych wierzytelności Gminy zastawem rejestrowym,

4/Prowadzenie kart kontowych za sprzedane na raty:

-         lokale mieszkaniowe,

-         lokale użytkowe,

-         garaże.

5/ Prowadzenie kart kontowych , rozliczanie i windykację należności Gminy z tytułu :

-         wieczystego użytkowania gruntów przez osoby fizyczne i prawne,

-         dzierżawy ,

-         opłat ,

-         kar,

-         grzywien,

-         czynszy,

-         wpłat komitetów , osób fizycznych w zakresie realizacji inwestycji.

6/Prowadzenie ewidencji majątku Gminy wniesionego do spółek utworzonych z jej udziałem

7/Przygotowanie projektów rozstrzygnięć Wójta Gminy jako organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących niepodatkowych należności o charakterze pieniężnym

8/Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu gminy oraz rachunkowości jednostki i sporządzanie jej bilansu,

9/ Zastępstwo w czasie nieobecności stanowiska ds. księgowości budżetowej - gospodarka materiałowa gminy.

10/Sprawozdawczość z zakresu pracy Referatu.

11/Przygotowywanie sprawozdań na potrzeby Rady Gminy i sprawozdań z działalności dla Wójta.

12/Przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań.

13/Sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności.

14/Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych w zakresie swoich obowiązków.

15/Składanie w wyznaczonym terminie do projektu budżetu na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności.

16/Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez Kierownictwo Urzędu.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)kwestionariusz osobowy,

d)kserokopie świadectw pracy,

e)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

f)kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenie o odbytych stażach lub praktykach),

g)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

h)oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w przypadku naboru, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

i)oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska.

j)opcjonalnie oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B”

k)Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatku Vat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Złotej”, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2020 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://www.gminazlota.pl/bip)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Wójt Gminy Złota

                                               (-)Tadeusz Sułek

 

Zobacz również: