Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej

2020-03-17 10:22:10 Ogłoszenia o naborze

w rozwinięciu....

Kierownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej

ul. Sienkiewicza 79

28-425 Złota

                         

1.     Wymagania niezbędne

       1.Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni    

         praw publicznych niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia       

          publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

2.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

3.      Nieposzlakowana opinia

4.      Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

5.      Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków :

a.      - pielęgniarka dyplomowana

b.      -opiekunka domowa

c.       - opiekunka środowiskowa

d.      - opiekun medyczny

lub

e.      - ukończony kurs potwierdzający posiadane kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej

      2. Wymagania dodatkowe

1.      Umiejętność skutecznego komunikowania się

2.      Umiejętność organizowania pracy w domu chorego .

3.      Samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych obowiązków.

4.      Dyspozycyjność.

     3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

     1.  Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca  

      2004r. dotyczących usług opiekuńczych , w szczególności:

a.      Usługi gospodarcze :

- pomoc w czynnościach dnia codziennego , w miarę potrzeby pomoc przy myciu, kąpaniu , w ubieraniu się , jedzeniu

- zakup i dostarczenie artykułów spożywczych, leków ,

- przyrządzanie posiłków,

-utrzymywanie porządków pomieszczeniu zajmowanym przez osobę zainteresowaną ,

-palenie w piecu

-zapewnienie w miarę możliwości kontaktu z otoczeniem

- pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami , instytucjami , zakładami opieki zdrowotnej itp.

          b.  Usługi pielęgnacyjne :

- wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w  zależności od indywidualnych potrzeb

- pielęgnacja,

- pomoc w kontakcie z lekarzem oraz służbą zdrowia

       2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji .

       3. Bieżąca współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie wymiany informacji na  

           temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług

           opiekuńczych.

5.     Wymagane dokumenty

1.  List motywacyjny,

2.  CV,

3.  Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( NR 1)

4.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.  Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych   

(certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

6.  Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy

7.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

8.  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z

pełni praw publicznych, (NR 2)

9.  Oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, (Nr 3)  ,

10.  Oświadczenie o przetwarzanie  danych osobowych w celach zatrudnienia  (Nr 4)

 6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA OPIEKUNKĘ ŚRODOWISKOWĄ”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Złotej lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota w terminie od 17.03.2020  do 30.03 .2020 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota (www.bip.gminazlota.pl).

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Zobacz również: