Sesja Rady Gminy Złota - Zaproszenie

2007-03-14 09:38:49 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota , która odbędzie się 19 marca 2007 r. o godz. 1000 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 4. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady na 2007r. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy. 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 r. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. 8. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Złotej. 9. Podjęcie uchwała w sprawie : a. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy, b. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, c. zmiany uchwały o utworzeniu Gm. Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Samorządowych, d. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej, e. nabycia gruntu na własność gminy Złota , f. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złota , 10. Zmiany w budżecie. 11. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami 12. Interpelacje i zapytania 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 14. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Krzak

Zobacz również: