OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2007-11-20 09:57:58 Ogłoszenia o naborze

Urząd Gminy w Złotej Złota 109 28-425 Złota Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze d.s programów unijnych , rolnictwa i archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Złotej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji .

1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe magisterskie c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystania praw publicznych d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy f) znajomość oprogramowania MS Office g) kreatywność 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) Inicjowanie i prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków w tym unijnych dla gminy, b) Prowadzenie spraw związanych rolnictwem ,leśnictwem itp. c) Prowadzenie archiwum zakładowego. 3. Wymagane dokumenty: a) życiorys (CV) b) list motywacyjny c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), d) kwestionariusz osobowy e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. f) kserokopie dokumentów poświadczające odbyte kursy szkolenia itp. g) zaświadczenie o niekaralności h) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu Gminy lub pocztą na adres urzędu w terminie do dnia 6.12.2007r w kopercie o nsp. adnotacji :„ Nabór w Referacie GPI”. Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wszelkie informacje związane z naborem będą umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złota (http://www.gminazlota.pl/bip) i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Złotej Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”

Zobacz również: