ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2021-03-23 10:29:31 Zaproszenia, zapytania ofertowe

Zwracam się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania w zakresie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota w 2021 roku

GPI.V. 6233.1.2021                                                                             Złota, dn. 23.03.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania

w zakresie:

Usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złota w 2021 roku

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019)

I.                   ZAMAWIAJĄCY

Gmina Złota
ul. Sienkiewicza 79

28-425 Złota

tel. 41 3561633 wew.16

 REGON 291010872 , NIP 662-17-50-002, e-mail: ug@gminazlota.pl

II.                PRZEDMIOT i ZAKRES ZAMÓWIENIA.

1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających  azbestu na terenie Gminy Złota.

2.Zakres zadania obejmuje:

1) demontaż, zabezpieczenie wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów azbestowych.

2) zabezpieczenie wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów azbestowych złożonych luzem na nieruchomościach

-    odebranie, przetransportowanie i utylizację wyrobów zawierających  azbest

-   dostarczenie  zamawiającemu kart przekazania odpadu i innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania i niezbędnych do otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW                                                                                                     

III.             TERMIN REALIZACJI:

Do 30 09.2021 r..

IV.              KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

             Najniższa cena .

V.                 MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem,, OFERTA AZBEST 2021", w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota,

Ofertę  można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, faksem pod  nr. 41 3561648 lub pocztą elektroniczną na adres ug@gminazlota.pl

 

VI.              TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

09.04.2021 r godzina 12.00

       7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym załączonym poniżej.

     8. PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO:

1)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zaproszenia.

2)  O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez  

     podania przyczyny.

      4) Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.

Osoba do kontaktu:

Robert Bystrzanowski tel. 41 3561601 wew. 16

 (-) Wójt Gminy Złota


Zobacz również: