Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obronnych ,OC i Obsługi Rady Gminy w Referacie USC

2021-05-10 15:04:17 Ogłoszenia o naborze

Więcej...

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Nr 35/2021 Wójta Gminy Złota z dnia 6 maja 2021r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obronnych ,OC i Obsługi Rady Gminy w Referacie USC

Ogłoszenie Wójta Gminy Złota

w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze
stanowisko ds. obronnych ,OC i Obsługi Rady Gminy w Referacie USC

Wymiar zatrudnienia:

Warunki pracy:

·         warunki wynagradzania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

·         miejsce pracy: Urząd Gminy w Złotej,  28-425 Złota ul. Sienkiewicza 79

·        usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze budynku (brak windy),

·         praca jednozmianowa z wykorzystaniem sprzętu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie,

·          praca wymaga częstego kontaktu z ludźmi oraz różnego rodzaju powiązanymi instytucjami,

1. Wymagania niezbędne:

1.    zostały określone w art. 6 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych gdzie  pracownik samorządowy:

a)  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne przepisy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)  brak orzeczenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

e) posiada nieposzlakowaną opinię,

f)  stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

g) posiada  co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

2) preferowane wykształcenie wyższe

3) znajomość przepisów:

a.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

b.ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

c.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

d.ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

e.ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

f.ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

g.ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do wymienionych wyżej ustaw,

4)znajomość zasad postępowania administracyjnego, w szczególności w części dotyczącej obiegu dokumentów i dokonywania czynności administracyjnych,

5)biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów: pakietów biurowych min. Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego; obsługujących pocztę elektroniczną i Internetu),

2.Wymagania dodatkowe:

a)obsługa urządzeń biurowych,

b)preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

c)komunikatywność,

d)zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych,

e)prawo jazdy.

f)doświadczenie zawodowe: pożądane - przy wykonywaniu podobnych czynności

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało między innymi:

Z zakresu spraw Pionu Ochrony ,spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw przeciwpożarowych oraz obsługi Rady Gminy:

1) W zakresie spraw obronnych:

1.1. Przygotowanie Gminy do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

1.2. Zorganizowanie doręczania dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w

trybie akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do

czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

1.3. Planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie obronności,

1.4. Prowadzenie spraw w zakresie świadczeń na rzecz obrony,

1.5. Współdziałanie z organami wojskowymi.

1.6. Administracja rezerw osobowych, w tym rejestracja, kwalifikacja wojskowa i

ewidencja.

1.7.Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa- gospodarza(HNS) na rzecz wojsk

sojuszniczych (prowadzenie dokumentacji i jej aktualizacja)

1.8. Planowanie przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych urzędu

1.9 Przygotowanie Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy (prowadzenie

dokumentacji w tym zakresie i jej aktualizacja)

1.10. Organizacja stałego dyżuru w Gminie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej

państwa.

2) W zakresie obrony cywilnej:

2.1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;

2.2. Opracowywanie Planu Obrony Cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowaniem

planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek

organizacyjnych,

2.3. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i

alarmowania,

2.4. Kierowanie oraz przygotowanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie

tych działań,

2.5. Kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi,

2.6. Ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom

gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie Gminy,

2.7. Dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie

przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

2.8. Planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie

odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz

środków obrony cywilnej,

2.9. Podejmowanie działań w zakresie popularyzacji OC,

2.10.Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Wójta, jako Szefa

Obrony Cywilnej Gminy,

3) W zakresie zarządzania kryzysowego:

3.1. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

3.2. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,

3.3. Opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,

3.4. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.

3.5. Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.

3.6. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

3.7. Opracowywanie zaleceń koordynacyjnych w zakresie funkcjonowania Gminnego

Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także Krajowego Systemu

Ratowniczo- Gaśniczego.

3.8. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Wójta, jako

Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

4) W zakresie ochrony przeciwpożarowej :

4.1.Prowadzenie spraw związanych działalnością OSP ,współpraca z Zarządem Gminnym

OSP  oraz z Policją,

4.2. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz nadzór merytoryczny

nad wydatkami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,

4.3. Planowanie i kontrola rozliczania kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i

zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP oraz umundurowania i ubezpieczenia

członków OSP,

4.4. Przygotowanie decyzji w sprawach wypłaty członkom OSP ekwiwalentu pieniężnego

z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

organizowanym przez PSP,

4.5 Nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku Urzędu Gminy oraz innych

obiektów na terenie Gminy wskazanych przez Wójta.

5. W celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy sprawowanie funkcji

Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

6.  Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji prowadzanego zakresu spraw.

5) W zakresie Obsługi Rady Gminy:

1.Obsługa Rady Gminy, a w szczególności;

1/Zapewnienie właściwych warunków obradowania sesji.

2/Czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał Rady

Gminy oraz nad wdrażaniem ich w życie.

3/Sporządzanie protokołów z sesji.

4/Prowadzenie rejestru uchwał Rady, czuwanie nad ich terminową realizacją

oraz przekazywanie w ustawowym terminie uchwał Wojewodzie, oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

5/Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz czuwanie nad ich

prawidłowym załatwianiem.

6/Prowadzenie rejestru skarg kierowanych do przewodniczącego Rady i kierowanie ich do stosownej  komisji rady

7/Terminowe wysyłanie radnym zaproszeń i materiałów na sesję

2.Obsługa komisji Rady Gminy:

1/Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem

posiedzeń komisji, jak również przygotowaniem materiałów na te posiedzenia .

2/Sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji i prowadzenie rejestru

wniosków komisji.

3/Tworzenie radnym Rady Gminy właściwych warunków wykonywania

mandatu, a  szczególnie;

a/ w działalności w środowisku wiejskim, organizowanie spotkań z wyborcami.

b/ współdziałanie z organami samorządu mieszkańców  wsi.

c/ organizowanie szkolenia radnych.

3.prowadzenie korespondencji spraw dotyczących Rady Gminy i jej organów:

1/Obsługa klubów radnych.

2/przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

3/podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji ,

4/prowadzenie zbioru przepisów gminnych oraz udostępnianie go do publicznego wglądu,

5/przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji, oraz  interpelacji i wniosków Radnych właściwym merytorycznie komórkom i stanowiskom pracy Urzędu oraz czuwanie nad ich terminową realizacją,

6/przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poprzez stanowisko merytorycznie odpowiedzialne

7/ścisła współpraca ze stanowiskami d/s  kultury, sportu i promocji i  ds. organizacyjnych(sekretariat)  w zakresie:

a/Wspomagania informatycznego obsługi Rady Gminy poprzez nadzorowanie urządzeń do głosowania

b/Nagrywania w tym transmisja obrad Rady on-line

c/Tworzenia kopi i umieszczanie na bipie

d/sporządzania wydruków o sposobie głosowanie przez radnych

e/publikacji uchwał

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)kwestionariusz osobowy, ( druk do pobrania)

d)kserokopie świadectw pracy,

e)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

f)kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenie o odbytych stażach lub praktykach),

g)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych(druk do pobrania)

h)oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w przypadku naboru, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego), (druk do pobrania)

i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji ( druk do pobrania)

j) opcjonalnie oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (pobierz)

k)Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.( druk do pobrania)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. spraw obronnych ,OC i Obsługi Rady Gminy w Referacie USC”, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

5. Nabór zostanie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną i przebiegać będzie w dwóch etapach:

·        sprawdzenie ofert pod względem wymogów formalnych (bez udziału kandydatów)

·        rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne (osoby zakwalifikowane do drugiego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej - zostaną powiadomione telefonicznie i/lub e:mail).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://www.gminazlota.pl/bip)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Wójt Gminy Złota

                                               (-)Tadeusz Sułek

Zobacz również: