Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. czystości i porządku na terenie gminy oraz CEiDG w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Złotej

2021-05-10 15:12:06 Ogłoszenia o naborze

więcej w rozwinięciu.

Załącznik Nr1 do Zarządzenia

Nr 35/2021 Wójta Gminy Złota z dnia 6 maja 2021r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. czystości i porządku na terenie gminy oraz CEiDG w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Złotej 

Ogłoszenie Wójta Gminy Złota

w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze
stanowisko ds. czystości i porządku na terenie gminy oraz CEiDG w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Złotej 

Wymiar zatrudnienia:

Warunki pracy:

·         warunki wynagradzania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

·         miejsce pracy: Urząd Gminy w Złotej,  28-425 Złota ul. Sienkiewicza 79

·         usytuowanie stanowiska pracy na I piętrze budynku (brak windy),

·         praca jednozmianowa z wykorzystaniem sprzętu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie,

·         praca wymaga częstego kontaktu z ludźmi oraz różnego rodzaju powiązanymi instytucjami,

1. Wymagania niezbędne:

1.    zostały określone w art. 6 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych gdzie  pracownik samorządowy:

a)  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne przepisy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

b)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)  brak orzeczenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

e) posiada nieposzlakowaną opinię,

f)  stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

g) posiada  co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

2) preferowane wykształcenie wyższe

3)wiedza z zakresu przepisów samorządowych (ustawa o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego ,ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa prawo ochrony środowiska),

4)znajomość zasad postępowania administracyjnego, w szczególności w części dotyczącej obiegu dokumentów i dokonywania czynności administracyjnych,

5)biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów: pakietów biurowych min. Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego; obsługujących pocztę elektroniczną i Internetu),

2.Wymagania dodatkowe:

a)obsługa urządzeń biurowych,

b)preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

c)komunikatywność,

d)zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych,

e)prawo jazdy.

f)doświadczenie zawodowe: pożądane - przy wykonywaniu podobnych czynności

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało między innymi:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Złota,

2) współpraca z pracownikiem na stanowisku ds. zamówień publicznych w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

3)  prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

4) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5) prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,

6) naliczanie i dokonywanie przypisu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,

8) opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy i Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prawidłowego gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie gminy Złota,

9) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych, zbieranie informacji od współpracowników i innych komórek urzędu lub instytucji z zewnątrz celem sporządzenia rzetelnej odpowiedzi,

10) monitoring prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, i prawidłowa realizacja pozostałych obowiązków wynikających z umowy),

11) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,

12) rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy oraz wprowadzanie danych z tego zakresu do CEIDG,

13) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami oraz utrzymywania czystości i porządku w gminie,

14) nadzór nad funkcjonowaniem PSZOK w gminie: weryfikacja, ewidencja, sprawozdawczość.

15) bieżące zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami i aktami normatywnymi dotyczącymi ogółu zagadnień na stanowisku pracy, prowadzenie wymaganych rejestrów, ewidencji spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentów realizowanie sprawozdawczości – wszystko w nałożonych terminach.

16)Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez Kierownictwo Urzędu.

17) Realizacja zadań w zakresie wydawania i cofania koncesji i zezwoleń, których wydanie należy do kompetencji Wójta:

 1) przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,

2) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,

3) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przed wydaniem zezwolenia,

 4) naliczanie opłat za wydane zezwolenia, przyjmowanie pisemnych oświadczeń od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń,

5) przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu oraz naliczanie opłaty za korzystanie z zezwolenia,

6) przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć oraz naliczanie opłaty za korzystanie z zezwolenia,

 7) przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych z inwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w przypadku wygaśnięcia zezwolenia i naliczanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

18).W zakresie ochrony danych osobowych:

1) Realizacja i koordynacja oraz wykonywanie zadań urzędu z  zakresu ochrony danych osobowych

2) współpraca i współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

19)Pomoc interesantom w ewidencjonowaniu działalności gospodarczej w systemie CEiDG.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)kwestionariusz osobowy, ( druk do pobrania)

d)kserokopie świadectw pracy,

e)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

f)kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenie o odbytych stażach lub praktykach),

g)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych(druk do pobrania)

h)oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w przypadku naboru, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego), (druk do pobrania)

i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji ( druk do pobrania)

j) opcjonalnie oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (pobierz)

k)Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.( druk do pobrania)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. czystości i porządku na terenie gminy oraz CEiDG w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Złotej”, w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2021 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

5. Nabór zostanie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną i przebiegać będzie w dwóch etapach:

·        sprawdzenie ofert pod względem wymogów formalnych (bez udziału kandydatów)

·        rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne (osoby zakwalifikowane do drugiego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej - zostaną powiadomione telefonicznie i/lub e:mail).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://www.gminazlota.pl/bip)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Wójt Gminy Złota

                                               (-)Tadeusz Sułek

Zobacz również: