Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota

2021-05-19 10:01:20 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 28 maja 2021 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.     Informacja o działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.

6.     Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złota za 2020 rok.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Złota.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota od dnia 1 września 2021 roku.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2020 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację zadania pn. „Zakup aparatury do wysokoprzepływowej przepływowej terapii tlenowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031.

14. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.

15.  Interpelacje i zapytania.

16.  Wolne wnioski.

17.  Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad.

Zobacz również: