Nabór kandydatów na stanowisko pracy: referent ds. świadczenia wychowawczego (500+)

2021-07-15 12:23:04 Ogłoszenia o naborze

więcej w rozwinięciu...

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej

ul. Sienkiewicza 79

28-425 Złota

                                                                                             ogłasza        

nabór kandydatów na stanowisko pracy : referent  ds. świadczenia wychowawczego  ( 500+) 

Warunki pracy :

 1 etat

Wymagania niezbędne

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub przestępstwa karne skarbowe ,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

-preferowane  wykształcenie wyższe ,

- znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

-biegła umiejętność obsługi komputera (obsługi programów MS Office , Excel ) ,

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 - doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,

 - znajomość zagadnień administracyjnych,

 - umiejętność praktycznego stosowania przepisów KPA ,

 - umiejętność interpretacji i zastosowania aktów prawnych ,

 - umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole,

 - odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność,

 - gotowość do podnoszenia kwalifikacji.   

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-  przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)

- rozpatrywanie wniosków w ramach Programu 500 + oraz wydawanie w tych sprawach informacji,

- przygotowywanie list wypłat świadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji wypłat ,

- sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, wydawanie zaświadczeń i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw,

- Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do  Świadczeń ( Programu 500+)

- Wyjaśnianie okoliczności budzących wątpliwości, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń  (Program 500+  )

- wykonywanie innych zadań zleconych w celu prawidłowej realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  oraz ustawy dobry start

8. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny.

2) życiorys zawodowy  ( CV).

3) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( NR 1)

3) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych  

   (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

4)kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy

  5) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

6).  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z

pełni praw publicznych, (NR 2)

  7).  Oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, (Nr 3),

  8)  Oświadczenie o przetwarzanie  danych osobowych w celach zatrudnienia  (Nr 4)

6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na  referenta  ds. świadczenia wychowawczego  ( 500+)  ) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Złotej lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej , ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota w terminie od 16.07.2021  do 29.07 .2021 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie  na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota (www.bip.gminazlota.pl).

Zobacz również: