ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2022-05-26 11:17:49 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających

GPI-I-6220.1.22                                                                             Złota dnia 2022.05.25

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE     

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających

Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2021 roku ,poz.735z póź.zm.) oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.356 z późn.zm.)

 zawiadamiam

że na wniosek inwestora Gminy Złota z siedzibą ul. Sienkiewicza 79 ,28-425 Złota   ,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  przedsięwzięcia pn. rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złota

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 81 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019   w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. .poz.1839 z późn. zmianami) informujemy, że inwestycja  kwalifikuje się do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz PGW Wody Polskie w Kielcach. W związku z powyższym ,zgodnie z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2013 r. ,poz.1235 z późn.zm.) informuję o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Budynku Urzędu Gminy w Złotej przy ulicy Sienkiewicza 79 ,pok.nr9.

Wójt Gminy Złota

Tadeusz Sułek

 

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Jarosław Nowak

Data wytworzenia:

2022.05.25

Data udostępnienia do publikacji:

2022.05.25

Zobacz również: