Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Złota

2022-06-15 11:02:52 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 23 czerwca 2022 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2021 rok.”
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.
7.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
8.    Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
9.    Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.
10.    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/259/2022 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Złota środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
16.    Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
17.    Interpelacje i zapytania.
18.     Wolne wnioski.
19.     Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
20.    Zamknięcie obrad.

Zobacz również: