Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2022-11-14 15:30:25 Ogłoszenia o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej.

Ogłoszenie Wójta Gminy Złota
z dnia 14.11. 2022 roku
w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze
–stanowisko  ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej

Wymiar zatrudnienia:

Warunki pracy:

1. Wymagania niezbędne:

a)obywatelstwo polskie,

b)niekaralność za przestępstwa umyślne, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

d) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku urbanistyka, planowanie przestrzenne, architektura, budownictwo, administracja

e)wiedza z zakresu przepisów samorządowych oraz przepisów szczególnych tj.(ustawa o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, , o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o pracownikach samorządowych),

f)znajomość zasad postępowania administracyjnego, w szczególności w części dotyczącej obiegu dokumentów i dokonywania czynności administracyjnych,

g)biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów: pakietów biurowych min. Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego; obsługujących pocztę elektroniczną i Internetu),

h) nieposzlakowana opinia,

2.Wymagania dodatkowe:

a)obsługa urządzeń biurowych,

b)preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

c)komunikatywność,

d)zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych,

e)prawo jazdy.

f)doświadczenie zawodowe: pożądane - przy wykonywaniu podobnych czynności

g)odpowiedzialność i dokładność

h)umiejętność interpretacji procedur i przepisów prawnych,

i)inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiazywania problemów

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało między innymi:

I. W zakresie planowania przestrzennego;

1) Nadzorowanie zgodności realizowanych i planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z ustaleniami studium.
2) Przygotowanie decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzeń inwestycyjnych;
3) Przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
4) Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń i ustaleń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

5) Koordynacja przedsięwzięć z zakresu poprawy estetyki wiejskiej, ładu i porządku przestrzennego, ochrony krajobrazu;

II.W zakresie ochrony dóbr kultury:

1) całość działań  związanych z zakresu ochrony dóbr kultury w tym w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej.

III.W zakresie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących, konserwacji budynków:

a/ opracowanie planów inwestycji i remontów,

b/ przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami i  remontami .

c/ przed rozpoczęciem robót budowlanych, uzyskanie stosownych uzgodnień decyzji, zezwoleń itp.,

d/ prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji i remontu,

e/ prowadzenie ewidencji każdego zadania inwestycyjnego z zakresu stanowiska  ,

f/ przeprowadzanie przetargów z zakresu stanowiska zadań inwestycyjnych, modernizację ,remont, zakup, usługę itp. zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

g/ prawidłowe dokumentowanie przetargów ,

h/ nadzorowanie spraw związanych z inwentaryzacją materiałów i kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontów,

i/ dokonywanie pełnego rozliczenia rzeczowego zakończonych zadań inwestycyjnych,

j/planowanie  zadań inwestycyjnych i remontowych.

k/ protokolarne przekazywanie inwestorom  placów budów,

l/zabezpieczenie na każdym zadaniu inwestycyjnym i remontowym inspektora nadzoru oraz kierownika budowy,

ł/ prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dla Wójta Gminy stosownych umów i porozumień,

m/ opracowanie harmonogramów realizacji zadań wynikających z podjętych przez Radę Gminy uchwał budżetowych,

n/ dokonywanie kompleksowych analiz, prognoz i opinii oraz ocen dotychczasowej działalności inwestycyjnej, remontowej i modernizacyjnej,

o/ przygotowanie informacji związanych z zagrożeniem realizacji inwestycji czy remontu i przedstawienie  ich Wójtowi i Radzie Gminy,

p/ czynienie starań związanych z pozyskiwaniem środków na realizację inwestycji gminnych z różnych fundacji i funduszy,

r/ przygotowanie wniosków w celu pozyskania środków na realizację inwestycji gminnych  z różnych funduszy i fundacji.

      s/ Rozliczanie osób fizycznych i firm w zakresie partycypacji w kosztach budowy inwestycji.

IV.W zakresie rozwoju gospodarczego Gminy:

    a/ podejmowanie inicjatyw mających na celu społeczno-gospodarczy rozwój Gminy,

    b/ podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania partnerów  krajowych i zagranicznych do współpracy z Gminą,

V. W zakresie gospodarowania komunalnym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi – prowadzenie spraw gospodarowania zasobem mieszkaniowym, w tym:

1) zawieranie umów najmu mieszkań komunalnych,

2) ustalanie stawek czynszu,

3) programu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy,

4)bieżąca kontrola przestrzegania warunków umowy .

 

VI.W zakresie robót publicznych, prac interwencyjnych, robót osób skazanych oraz pracy na cele publiczne.

     1/ koordynacja, nadzór prac wykonywanych przez osoby w ramach robót

      publicznych, prac interwencyjnych i osób skazanych do pracy na cele    publiczne.

VII.W zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych

1/.Planowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych oraz ukryć, urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń  na potrzeby kierowania OC gminy,

VIII.W zakresie oświetlenia ulicznego:

1) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia dróg, ulic i placów komunalnych, w tym przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców gminy dotyczących awarii oświetlenia, naprawy lub wymiany lamp i przekazywanie ich do zakładu energetycznego i wnioskowanie o utrzymanie sieci w należytym stanie technicznym,

2) prowadzenie dokumentacji punktów oświetlenia ulicznego.

IX.W zakresie innych zagadnień i uzupełnień z zakresu stanowiska pracy:

1) Koordynacja całości zagadnień oraz współdziałanie przy prowadzeniu inwestycji gminnych;
2) Prowadzenie korespondencji z zakresu spraw przestrzenno-inwestycyjnych z zakresu stanowiska;
3) Prowadzenie spraw wynikających z ustaleń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego;
4) Przygotowywanie  zarządzeń oraz obwieszczeń Wójta Gminy, projektów uchwał Rady Gminy;
5) Inicjowanie działań mających na celu realizację ustaleń strategii Rozwoju Gminy Złota;
6) Wykonywanie zadań i czynności wynikających ze statutu gminy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy;
7) Prowadzenie postępowania przy sporządzaniu opracowań urbanistycznych i inwestycyjnych w tym  przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie;
8) Uczestnictwo w pracach komisji koordynującej działania z zakresu budownictwa i geodezji

9) Prowadzenie rejestru wniosków o zmianę studium i planów przestrzennych oraz rejestrów wydawanych zaświadczeń i wypisów ,

10) Dbałość o ład architektoniczny i urbanistyczny gminy z obowiązkiem powiadamiania służb nadzoru budowlanego i służb konserwatorskich o przypadkach samowoli budowlanych, złych stanów technicznych budynków i budowli, zagrożeń i katastrof budowlanych

11)Zastępstwo w czasie nieobecności pracowników Referatu według osobnych ustaleń.

12)Inne prace  zlecone  przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia::

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)kwestionariusz osobowy,( druk do pobrania)

d)kserokopie świadectw pracy,

e)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

f)kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenie o odbytych stażach lub praktykach),

g)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych(druk do pobrania)

h)oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w przypadku naboru, kandydat będzie zobowiązany dostarczyć oryginał aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego), (druk do pobrania)

i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji ( druk do pobrania)

j) opcjonalnie oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B” (do pobrania)

k)Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.( druk do pobrania)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Złotej z dopiskiem na kopercie: „Nabór stanowisko  ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej”, w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2022 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (http://www.gminazlota.pl/bip)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Wójt Gminy Złota

                                                           (-)Tadeusz Sułek

Zobacz również: