Wójt Gminy Złota informuje mieszkańców gminy Złota, że Urząd Gminy Złota przystąpi do sporządzenia dla Gminy Złota programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

2009-07-27 12:06:38 Ogłoszenia

Złota, 2009-07-27 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Złota informuje mieszkańców gminy Złota, że Urząd Gminy Złota przystąpi do sporządzenia dla Gminy Złota programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W związku z tym w miesiącu lipcu sierpniu i wrześniu 2009 r. zostanie przeprowadzona na terenie gminy Złota inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Wyroby te, to przede wszystkim płyty faliste i płaskie azbestowo- cementowe, nazywane powszechnie eternitem i płytami karo, znajdujące się w pokryciach dachowych.

Złota, 2009-07-27

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Złota informuje mieszkańców gminy Złota, że Urząd Gminy Złota  przystąpi do sporządzenia dla Gminy Złota programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

 W związku z tym w miesiącu  lipcu sierpniu i wrześniu 2009 r.  zostanie przeprowadzona na terenie gminy Złota inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Wyroby te,  to przede wszystkim płyty faliste
i płaskie   azbestowo- cementowe, nazywane powszechnie eternitem i płytami karo, znajdujące się  w pokryciach dachowych.

Opracowany program umożliwi Gminie Złota pozyskać środki pieniężne,   które    przeznaczone zostaną na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem pokryć dachowych wykonanych z eternitu.

Inwentaryzacja płyt eternitowych przeprowadzona zostanie przez zatrudnionych w Urzędzie Gminy Złota stażystów.

Przekazując powyższe zwracam się uprzejmie z prośbą o umożliwienie pracownikom dokonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Dla usprawnienia przeprowadzenia inwentaryzacji oraz  wypełnienia odpowiednich dokumentów proszę posiadaczy obiektów budowlanych, których dachy wykonane są z płyt eternitowych o przygotowanie danych zawierających ogólną powierzchnię w m2  płyt eternitowych oddzielnie dla  każdego obiektu budowlanego.                                   

                                                                                                    Wójt Gminy Złota 

Zobacz również: