Zawiadomienie

2004-04-20 09:58:22 Ogłoszenia

Przewodniczący Rady Gminy w Złotej informuje , że w dniu 22 kwietnia 2004 roku o godz. 10.00 w sali Biblioteki Samorządowej w Złotej odbędzie się sesja Rady. Złota 2004-04-15

Proponowany dzienny porządek posiedzenia : 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. a/ wystąpienie Wójta Gminy, b/ wystąpienie Skarbnika Gminy i zapoznanie z uchwałą Reginalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii z wykonania budżetu gminy za 2003 rok, c/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej, d/ dyskusja, e/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota z wykonania budżetu gminy za 2003 r. 2. Podjęcie uchwał w sprawie : a/ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania, b/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej, c/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty/ nie będących nauczycielami / , opieki społecznej oraz zakładu komunalnego, d/zakupu działki pod studnią w Złotej od pana Koziary. 3. Zmiany w budżecie . 4. Informacja na temat funkcjonowania SZOZ w Złotej. 5. Informacja Wójta o podjętych działaniach między sesjami. 6. Interpelacje i zapytania. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 8. Zamknięcie obrad. Zapraszam zainteresowanych mieszkańców do udziału w obradach sesji.

Zobacz również: