ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE, o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

2012-11-13 08:13:47 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

GPI-I-7624.3.2012

Złota dnia 2012.11.05 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek inwestora: P.H.U SKORPION ,Jolanta Safian ,  ul. Słoneczna 2, 28-425 Złota  , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: modernizacja  ze zmianą  sposobu  użytkowania  budynku  gospodarczego   na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z budową   niezbędnej infrastruktury technicznej   na działce nr 252  w   Złotej.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. W związku z powyższym, zgodnie z art. 77 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Złotej  przy ulicy Sienkiewicza 79, pok. Nr 9 .

Wójt Gminy Złota
Tadeusz Sułek

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Jarosław Nowak

Data wytworzenia:

2012-11-05

Data udostępnienia do publikacji:

2012-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPI-I-7624.3.2012

Złota 2012..11.05 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję o:

1.przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: modernizacja  ze zmianą  sposobu  użytkowania  budynku  gospodarczego   na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z budową   niezbędnej infrastruktury technicznej   na działce nr 252  w   Złotej.

2.wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia;

3.możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej stacji demontażu) w siedzibie Urzędu Gminy Złota w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Inwestycji,  pokój nr 9 w godzinach urzędowania;

4.możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku , Urzędu Gminy Złota  przy  ul. Sienkiewicza 79, pok. nr 9  w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złota.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Złota. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w w/w sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Złota
Tadeusz Sułek

Podmiot udostępniający:

Urząd Gminy Złota

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Jarosław Nowak

Data wytworzenia:

2012-11-05

Data udostępnienia do publikacji:

2012-11.12

 

 

Zobacz również: