Ogłoszenie

2013-12-19 12:04:15 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Złota informuje o: 1. Przystąpieniu do opracowania projektu „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU z terenu Gminu Złota” , 2.Przystąpieniu do opracowania „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ZŁOTA”, 3. Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Złota w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji , pokój nr 12, w godzinach urzędowania, 4. Możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku Urzędu Gminy Złota przy ulicy Sienkiewicza 79, pok. Nr 12 w terminie 21 dni od dnia ukazania opublikowania ogłoszenia. Organem właściwym do rozpoznania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złota.

Zgodnie z art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej; 2) ustnie do protokołu; 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Uwagi i wnioski złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 4 ogłoszenia pozostawia się bez rozpatrzenia. Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek Podmiot udostępniający Urząd Gminy Złota Informację wytworzył lub za treść odpowiada Krystian Kręcisz Data wytworzenia: 2013-12-19 Data udostępnienia do publikacji: 2013-12-19

Zobacz również: