OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2014-01-16 18:54:04 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy : pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu systemowego POKL pt.” Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Gminie Złota


  1. Wymagania niezbędne :

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Złota lub pocztą na adres urzędu w terminie do dnia. 30.01.2014 w kopercie o następującej adnotacji: „Nabór do GOPS – pracownik socjalny w ramach POKL„.


Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .Wszelkie informacje związane z naborem będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złota (http://www.gminazlota.pl/bip)i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Złotej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ),powinny być opatrzone klauzulą :” Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( DZ. U. Z 2002r. Nr 101,poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)


INFORMACJE DODATKOWE

Ilość miejsc: 1 pełny etat

czas trwania umowy : do dnia 31 grudnia 2014 roku( umowa na czas określony, poprzedzona umową na okres próbny 3 – mcy).

Zobacz również: