INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2015-10-29 08:01:59 Ogłoszenia o naborze

nazwa stanowiska pracy : ASYSTENT RODZINY W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2015 –Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani   Barbara Tarka  zamieszkała Złota.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli pod względem zakresu wiedzy fachowej niezbędnej na stanowisku oraz posiadaniem wymaganych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych .

                                                                                                        Kierownik GOPS w Złotej
                                                                                                                Agnieszka Gil

Zobacz również: