OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2016-04-04 13:19:39 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie Kierownika Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Program Rodzina 500+ )

Wymiar zatrudnienia :    ½ etatu

Warunki pracy: umowa zawarta na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości

umowy o pracę na czas nieokreślony 

1. Wymagania niezbędne :

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub przestępstwa karne skarbowe ,

-wykształcenie wyższe ,

-biegła umiejętność obsługi komputera (obsługi programów MS Office ) ,

- znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 - doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,

 - znajomość zagadnień administracyjnych,

 - umiejętność praktycznego stosowania przepisów KPA ,

 - umiejętność interpretacji i zastosowania aktów prawnych ,

 - umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole,

 - odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność,

 - gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-  przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)

- rozpatrywanie wniosków w ramach Programu 500 + oraz wydawanie w tych sprawach decyzji ,

- przygotowywanie list wypłat świadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji wypłat ,

- sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, wydawanie zaświadczeń i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw,

- Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do  Świadczenia wychowawczego ( Programu 500+)

- Wyjaśnianie okoliczności budzących wątpliwości, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń  świadczeń wychowawczych (Program 500+),

- wykonywanie innych zadań zleconych w celu prawidłowej realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca wykonywana jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej ul. Sienkiewicza 79 , 28-425 Złota ,

- wymiar czasu pracy – ½ etatu

-  stanowisko administracyjno - biurowe: praca przy monitorze ekranowym , obsługa urządzeń biurowych (drukarki, kserokopiarki), praca na dokumentach,

-  kontakt telefoniczny i osobisty z interesantami,

- stanowisko związane z odpowiedzialnością ,

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z uwzględnieniem przebiegu pracy ( Załącznik Nr.1)

- kserokopie dowodu osobistego ,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,

-  kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oświadczenie kandydata o niekaralności ,(Załącznik Nr 2)

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, ( Załącznik Nr 2)

Wymagane dokumenty aplikacyjne ,tj. Curriculum Vitae musi być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)", pod którą musi widnieć oryginalny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dokumenty bez oryginalnego podpisu nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej z dopiskiem  „ Oferta pracy na Referenta ds. obsługi programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)

w terminie do dnia 18  kwietnia  2016r. do godz. 14.00.

Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Etapy naboru:

- ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

- składanie dokumentów aplikacyjnych.

- wstępna selekcja kandydatów — analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.

- Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

- indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami,

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

- podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

- ogłoszenie wyników naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu Gminy (http://www.gminazlota.pl/bip) .

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w

jednostce gminnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%

11.Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika GOPS  pod nr tel. 41.3561-601wew 22 .

Zobacz również: