Uchwały z 2014 r.

Wersja do druku

Uchwały z 2014 r.

Załączone pliki:

Uchwała Nr I/1/2014
(Uchwala_nr_I_1_2014.pdf - 88.296 KB) Data publikacji: 2015-01-29 11:49:11 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Złota

Uchwała Nr I/2/2014
(Uchwala_nr_I_2_2014.pdf - 10.889 KB) Data publikacji: 2015-01-29 11:50:56 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Złota

Uchwała Nr I/3/2014
(Uchwala_nr_I_3_2014.pdf - 12.014 KB) Data publikacji: 2015-01-29 11:51:40 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Złota

Uchwała Nr I/4/2014
(Uchwala_nr_I_4_2014.pdf - 12.968 KB) Data publikacji: 2015-01-29 11:52:54 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia liczby i rodzaju stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr I/5/2014
(Uchwala_nr_I_5_2014.pdf - 20.68 KB) Data publikacji: 2015-01-29 11:54:09 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota

Uchwała Nr I/6/2014
(Uchwala_nr_I_6_2014.pdf - 22.096 KB) Data publikacji: 2015-01-29 11:55:09 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Złota

Uchwała Nr I/7/2014
(Uchwala_nr_I_7_2014.pdf - 13.01 KB) Data publikacji: 2015-01-29 11:55:54 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Złota

Uchwała Nr I/8/2014
(Uchwala_nr_I_8_2014.pdf - 15.917 KB) Data publikacji: 2015-01-29 11:57:12 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Złota

Uchwała Nr I/9/2014
(Uchwala_nr_I_9_2014.pdf - 12.618 KB) Data publikacji: 2015-01-29 11:58:04 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta - Pana Tadeusza Sułka

Uchwała Nr II/10/2014
(Uchwala_nr_II_10_2014.pdf - 15.673 KB) Data publikacji: 2015-01-29 11:59:11 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr II/11/2014
(Uchwala_nr_II_11_2014.pdf - 25.25 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:00:24 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/12/2014
(Uchwala_nr_II_12_2014.pdf - 62.315 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:01:10 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/13/2014
(Uchwala_nr_II_13_2014.pdf - 25.052 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:02:11 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr II/14/2014
(Uchwala_nr_II_14_2014.pdf - 106.546 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:02:59 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr III/15/2014
(Uchwala_nr_III_15_2014.pdf - 704.516 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:04:05 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2015 rok

Uchwała Nr III/16/2014
(Uchwala_nr_III_16_2014.pdf - 288.39 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:05:33 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2015-2021

Uchwała Nr III/17/2014
(Uchwala_nr_III_17_2014.pdf - 73.304 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:07:12 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015 rok

Uchwała Nr III/18/2014
(Uchwala_nr_III_18_2014.pdf - 67.279 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:08:03 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr III/19/2014
(Uchwala_nr_III_19_2014.pdf - 287.099 KB) Data publikacji: 2015-01-29 12:09:24 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2021

Uchwała Nr XXXII/181/2014
(Uchwala_nr_XXXII_181_2014.pdf - 43.775 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:16:26 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/182/2014
(Uchwala_nr_XXXII_182_2014.pdf - 36.996 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:31:01 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,,na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXII/183/2014
(Uchwala_nr_XXXII_183_2014.pdf - 29.454 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:34:38 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXXII/184/2014
(Uchwala_nr_XXXII_184_2014.pdf - 118.498 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:36:33 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały: w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXXII/185/2014
(Uchwala_nr_XXXII_185_2014.pdf - 40.375 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:37:28 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia ,,Programu suwania azbestu z terenu Gminy Złota"

Uchwała Nr XXXII/186/2014
(Uchwala_nr_XXXII_186_2014.pdf - 154.749 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:38:19 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIII/187/2014
(Uchwala_nr_XXXIII_187_2014.pdf - 34.031 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:41:07 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr XXXIII/188/2014
(Uchwala_nr_XXXIII_188_2014.pdf - 61.03 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:43:39 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2014

Uchwała Nr XXXIII/189/2014
(Uchwala_nr_XXXIII_189_2014.pdf - 97.252 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:44:30 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/190/2014
(Uchwala_nr_XXXIV_190_2014.pdf - 19.909 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:45:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XXXIV/191/2014
(Uchwala_nr_XXXIV_191_2014.pdf - 25.362 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:46:53 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXIV/192/2014
(Uchwala_nr_XXXIV_192_2014.pdf - 76.13 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:47:24 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/193/2014
(Uchwala_nr_XXXV_193_2014.pdf - 11.012 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:48:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złota za 2013 rok

Uchwała Nr XXXV/194/2014
(Uchwala_nr_XXXV_194_2014.pdf - 14.213 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:49:58 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Uchwała Nr XXXV/195/2014
(Uchwala_nr_XXXV_195_2014.pdf - 164.357 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:52:09 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr XXXV/196/2014
(Uchwala_nr_XXXV_196_2014.pdf - 336.509 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:52:58 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chroberz Gmina Złota

Uchwała Nr XXXV/197/2014
(Uchwala_nr_XXXV_197_2014.pdf - 26.781 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:55:01 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Złotej NR XXI/120/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XXXV/198/2014
(Uchwala_nr_XXXV_198_2014.pdf - 186.572 KB) Data publikacji: 2015-01-30 13:56:37 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota

Uchwała Nr XXXV/199/2014
(Uchwala_nr_XXXV_199_2014.pdf - 114.821 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:00:01 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/38/2011 roku Rady Gminy w Złotej z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie kontynuacji działalności Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu w ramach projektu ,,Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Fundacją Ekologiczną - Wychowanie i Sztuka ,,Elementarz"

Uchwała Nr XXXV/200/2014
(Uchwala_nr_XXXV_200_2014.pdf - 31.189 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:03:08 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/75/2008 Rady Gminy w Złotej z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie kontynuacji działalności Ośrodka Edukacji Przedszkolnej prze Szkole Podstawowej w Miernowie w ramach projektu ,,Pomocna Dłoń" realizowanego w ramach Konkursu MEN ,,Alternatywne formy edukacji Przedszkolnej"

Uchwała Nr XXXV/201/2014
(Uchwala_nr_XXXV_201_2014.pdf - 130.984 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:07:24 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota

Uchwała Nr XXXV/202/2014
(Uchwala_nr_XXXV_202_2014.pdf - 218.49 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:10:13 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej za 2013 rok

Uchwała Nr XXXV/203/2014
(Uchwala_nr_XXXV_203_2014.pdf - 215.51 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:11:11 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2013 rok

Uchwała Nr XXXV/204/2014
(Uchwala_nr_XXXV_204_2014.pdf - 479.327 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:14:45 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/205/2014
(Uchwala_nr_XXXV_205_2014.pdf - 467.018 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:16:03 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021

Uchwała Nr XXXV/206/2014
(Uchwala_nr_XXXV_206_2014.pdf - 23.582 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:17:05 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego

Uchwała Nr XXXVI/207/2014
(Uchwala_nr_XXXVI_207_2014.pdf - 214.443 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:22:33 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uchwała Nr XXXVI/208/2014
(Uchwala_nr_XXXVI_208_2014.pdf - 209.775 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:23:46 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uchwała Nr XXXVI/209/2014
(Uchwala_nr_XXXVI_209_2014.pdf - 574.532 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:25:38 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXXVI/210/2014
(Uchwala_nr_XXXVI_210_2014.pdf - 355.389 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:26:36 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXXVI/211/2014
(Uchwala_nr_XXXVI_211_2014.pdf - 142.344 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:27:44 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota

Uchwała Nr XXXVI/212/2014
(Uchwala_nr_XXXVI_212_2014.pdf - 25.053 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:30:44 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zobowiązań przekraczających granicę ustaloną corocznie przez radę gminy na realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0071T Zakamień - Bogucice - Gacki - Chroberz, Nr 0077T Probołowice - Miernów - Stawiszyce oraz Nr 0069T Mozgawa - Wojsławice - Rudawa Stara - Nieprowice

Uchwała Nr XXXVI/213/2014
(Uchwala_nr_XXXVI_213_2014.pdf - 189.627 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:31:34 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/214/2014
(Uchwala_nr_XXXVI_214_2014.pdf - 232.771 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:32:34 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021

Uchwała Nr XXXVI/215/2014
(Uchwala_nr_XXXVI_215_2014.pdf - 23.977 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:34:18 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0079T Żurawniki - Jurków - Ludwinów"

Uchwała Nr XXXVI/216/2014
(Uchwala_nr_XXXVI_216_2014.pdf - 21.383 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:35:21 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Pińczowskiego

Uchwała Nr XXXVII/217/2014
(Uchwala_nr_XXXVII_217_2014.pdf - 20.595 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:36:29 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa i przekazanie Gminie Złota nieruchomości położonych w Chrobrzu

Uchwała Nr XXXVII/218/2014
(Uchwala_nr_XXXVII_218_2014.pdf - 45.233 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:38:18 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zobowiązań przekraczających granicę ustaloną corocznie przez radę gminy na realizacje inwestycji pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej"

Uchwała Nr XXXVII/219/2014
(Uchwala_nr_XXXVII_219_2014.pdf - 135.404 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:39:08 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVII/220/2014
(Uchwala_nr_XXXVII_220_2014.pdf - 254.904 KB) Data publikacji: 2015-01-30 14:40:10 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2296

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2015-01-28 13:57:14
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2015-01-28 13:58:04
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2015-03-23 14:34:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony