Wersja do druku

Opublikowano: 2010-07-20 14:34:44

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: „Przebudowa drogi gminej Nr 402009 T od drogi powiatowej do wsi Wojsławice od km 0+000 do km 0+795”

Wynik postepowania:
 

Złota dnia 2010-07-16

GPI-III-3410/8/10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej Nr 402009T od drogi powiatowej do wsi Wojslawice od km 0+000 do km 0+795”

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA


Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez :


CEWAP Sp. z o.o. , Celiny, 26-020 Chmielnik

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów


Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:


Oferta Nr 1. POLDIM Jakubowice Sp. z o.o.Jakubowice 77, 32-100 Proszowice

89pkt.

OFERTA Nr 2. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Zygmunt Cieśla, ul. 17 Stycznia 32 , 27-200 Starachowice

77 pkt

Oferta Nr 4. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

88 pkt.


Otrzymują:

1. CEWAP Sp. z o.o. ul. Celiny, 26-020 Chmielnik

2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

(adres do korespondencji: STARBG Sp. z o.o. Oddział w Kielcach

Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk

3. POLDIM Jakubowice Sp. z .o.o. Jakubowice 77,

32-100 Proszowice

4. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Zygmunt Cieśla, ul. 17 Stycznia 32 , 27-200 Starachowice


GPI-III-3410/8/10Postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: „Przebudowa drogi gminnej Nr 402009 T od drogi powiatowej do wsi Wojsławice od km 0+000 do km 0+795”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
ZAWIADOMIENIE


o unieważnieniu postępowania


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający uprzejmie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: „Przebudowa drogi gminnej Nr 402009 T od drogi powiatowej do wsi Wojsławice od km 0+000 do km 0+795”, zostaje unieważnione.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli : postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez: „Przebudowa drogi gminnej Nr 402009 T od drogi powiatowej do wsi Wojsławice od km 0+000 do km 0+795 jest jednym z pięciu zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych, na które również przeprowadzone zostały w tym samym czasie odrębne postępowania o udzielenie zamówienia. Środki na realizację wymienionych zadań mają być przeznaczone z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tak zwanych „Schetynówek”.

Warunkiem pozyskanie środków finansowych z wymienionego Programu jest objęcie jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przebudowy wszystkich pięciu dróg gminnych jako jednego zadania.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania wymienione w art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2040
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-22 11:40:05
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-22 11:41:57
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-06-22 11:41:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu