Wykaz nieruchomości

2022-09-07 10:38:12 Ogłoszenia

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, przeznaczonych do oddania w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom
więcej»

Ogłoszenie

2022-04-05 11:16:31 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2021 r,poz.735 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn : : wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego S-1 za wodą w otworach kredy górnej celem przekształcenia w studnie głębinową o wydajności 20m3 dla potrzeb nawadniania upraw na działce nr 532 w miejscowości Pełczyska gm. Złota projektowanego do realizacji przez Pana Sebastiana Dolińskiego . więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2022-03-04 15:12:09 Ogłoszenia

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.


Wójt Gminy Złota


Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego więcej»

Wykaz nieruchomości

2021-10-26 10:30:06 Ogłoszenia

w rozwinięciu więcej»

ZAWIADOMIENIE

2021-05-26 10:41:20 Ogłoszenia

Zgodnie z art.10 § 1,art.130 §1 i art.131 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r ,poz.293 z późn.zm.) zawiadamia się więcej»

Wykaz nieruchomości

2021-02-24 14:21:25 Ogłoszenia

... więcej»

Ogłoszenie

2021-02-22 14:31:48 Ogłoszenia

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020). więcej»

Zawiadomienie

2021-02-09 10:51:28 Ogłoszenia

.... więcej»

Wójt Gminy Złota informuje

2020-12-22 10:43:53 Ogłoszenia

... więcej»

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZŁOTA ZA 2019 ROK

2020-06-24 14:42:38 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Złota przedstawia Radzie Gminy Złota Raport o stanie Gminy Złota za rok 2019. więcej»