Zapraszamy na Sesje

2019-06-12 12:43:50 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 26 czerwca o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Raportem o stanie powiatu pińczowskiego

2019-06-06 11:57:15 Aktualnosci

Raportem o stanie powiatu pińczowskiego więcej»

Informacja

2019-05-29 14:04:47 Aktualnosci

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: wyłożenie dokumentu do wglądu publicznego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” więcej»

Informacja

2019-05-27 11:47:21 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota informuje, więcej»

Obwieszczenie

2019-05-07 09:49:26 Aktualnosci

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
zawiadamia strony postępowania,
że dnia 26 kwietnia 2019r., po rozpoznaniu wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wydało decyzję znak: SKO.PZ-71/356/20/2019 o odmowie stwierdzenie nieważności własnej decyzji z dnia 30 listopada 2018r., znak: SKO.PZ- 71/4024/444/2018 w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Wójta Gminy Złota z dnia 08.03.2018r. znak: GPI-I-6730.1.18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą_ techniczną, na działce nr ewid. 1534, w miejscowości Chroberz, gmina Złota i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez ten organ. więcej»

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

2019-04-27 09:30:38 Ogłoszenia

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Złota obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje: więcej»

OGŁOSZENIE

2019-04-19 09:43:46 Aktualnosci

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” więcej»

Transport kamienia - zaproszenie do złożenia oferty

2019-03-20 08:47:40 Ogłoszenia

Transport materiałów drogowych do remontu dróg na terenie Gminy Złota w 2019 roku. więcej»

Zaproszenie na Sesję

2019-03-18 15:24:51 Sesje

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota ,która odbędzie się 26 marca 2019r. o godz.12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Obwieszczenie SKO Kielce

2019-03-04 10:18:28 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2018, poz.1945)


zawiadamiam,

więcej»